Unikát

Nejsem politologem, ale i přesto politickou scénu v naší republice sleduji celkem dlouho. Je nespornou skutečností, že paní starostka města Žatec a senátorka v jedné osobě je raritou. Je běžné, že některé osoby vždy před volbami mění politickou stranu či volební uskupení, aby se pokusily uhnízdit v politické funkci. Tedy, z jedné strany nebo politického uskupení vystoupí a okamžitě jako bezpartijní kandidují jinde. Paní Mgr. Zdeňka Hamousová je starostkou za uskupení Volba pro město, v senátu za ANO, do senátu kandiduje za Unii sportu a zdraví a do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje za uskupení Starostové a nezávislí. Škoda, že institucí do kterých se v letošním roce volí, není ještě víc. Je možné, že se mýlím, ale předpokládám, že se v republice jedná o ojedinělý případ hodný zaznamenání. Pokud Agentura dobrý den v Pelhřimově podobného nebo stejně angažovaného politika v Muzeu rekordů a kuriozit nevede, dávám tip na zápis.

Karel Krčmárik, zastupitel

Přejmenovávání žateckých ulic

Poslední dobou se hodně diskutuje o možném přejmenování Nerudova náměstí, Žižkova náměstí a také o přejmenování náměstí 5. května. Podle pracovní skupiny by se měla jmenovat Hrnčířské nám. nebo Náměstí Oskara Brázdy, Loretánské a Floriánské. Jsou to údajně historicky doložitelné názvy. Nevím, čím se provinil Jan Neruda, že chce někdo ,,jeho“ náměstí přejmenovat a vypadá to dokonce, jako by se 5. května stalo něco, co se již dnes nehodí. Stejně tak je podle mého soudu, dehonestující měnit název náměstí Jana Žižky. Podle jednoho zastupitele byl ,,banditou“, jak napsal v rozhovoru s tiskem. Hrubě nesouhlasím! Vůdce husitského revolučního hnutí si to opravdu nezaslouží. Období husitství je jednou z nejslavnějších epizod české historie a projevem vlastenectví.

A nyní k praktickým otázkám: na těchto náměstích mají sídlo firmy a jsou zde i adresy občanů. Znamenalo by to pro ně výměnu veškerých dokladů a starosti s tím spojené. V jednom ze Severočeských měst (Meziboří) se název náměstí měnil třikrát a ohlasy obyvatel byly víc než negativní. V Žatci se již v několika případech měnily názvy ulic a reakce byly v řadě případů též negativní. Dodnes chodí pošta s adresou Pionýrů, Rudé armády apod. Jde zkrátka i o zvyk.

Myslím si že, Oskar Brázda si rozhodně zaslouží, aby po něm byla pojmenována ulice, a jsou i další takové osobnosti. Pojmenujme tak ale ulice nově vznikající, třeba na Kamenném vršku. Abychom se v budoucnu vyvarovali dalším diskusím, nazývejme ulice podle květin či stromů.

Jsem důrazně proti přejmenovávání, na prvním místě je občan a jeho komfort.

Ing. Petr Kubeš zastupitel

Není turistika jako turistika

Turistika je zájmová činnost (sport, koníček, hobby) spočívající v krátkodobém cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Pak se turista vrací na místa svého obvyklého pobytu.

Je léto a lidé provozují turistiku, která je definovaná v první větě tohoto příspěvku. V našich krajinách je ale také rozšířeným jevem jiný druh turistiky, turistika politická. Ale jak vidno, občan se diví a politik cestuje z jedné politické strany či sdružení do druhé/ho. Vyčetl jsem, že se to nazývá „politická prostituce.“ Jsem přesvědčen o tom, že oněm politickým turistům nejde ani tak o blaho voličů ani o to, jaký a čí volební program budou prosazovat. Hlavní je křeslo, i když jsem se od jedné nejmenované rádoby političky dočetl „je to jenom práce“. Jak pro koho.

Nejsem překvapený, že i Žatec má svého politického turistu (Volba pro město, ANO, Unie sportu a zdraví, Starostové a nezávislí), určitě všichni vědí, kdo to je. Svoji poltickou karieru hodnotí pozitivně, „skromnost“ ji nechybí a proto výčet pracovních úspěchů paní starostky města Žatec a současné senátorky je nemalý, ovšem pouze v obecné rovině.

Nevadí ji ani do dnes nevysvětlený lobbing pro neznámou společnost mající zájem o koupi areálu bývalé Fruty, který za cca. 27.0 mil. Kč skončil v majetku města. Nevadí ji skandální provozování Chrámu chmele a piva CZ p.o. (CHCHP). Jen tak mimochodem, místostarosta Špička, který má CHCHP na starosti, je asistentem paní senátorky. Není tedy vůbec špatné, pokud život společnosti ovlivňují osoby, které se neumí postarat ani o chod příspěvkové organizaci. To se ani nechci rozepisovat o alkoholu za volantem, který byl ve vystoupení před zastupiteli města nazván zkratkovitým jednáním. Pro normálně uvažujícího občana velice podivuhodné označení řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Že by v tom měl prsty „covid“?

Řekl bych, že Žatec se do širšího povědomí občanů Česka, ale i v zahraničí, dostal díky řízení vozidla paní Mgr. Zdeňkou Hamousovou, pod vlivem alkoholu. Určitě ne díky výčtu „úspěchů“ v Žateckých novinách ze dne 5.srpna 2020.

„Politrukové parlamentních stran, i většiny neparlamentních, si zřejmě myslí, že volič je totální hlupák bez mozku, kterého mohou vodit za nos od rána do večera, od narození až do smrti. Jistě, docela jim k tomuto úsudku nahrává nejeden průzkum veřejného mínění či nejedna internetová diskuse, ale zdá se, že drzost, absence sebereflexe a absolutní pohrdání zdravým úsudkem “obyčejného člověka” přesáhlo všechny meze“ 1)

Chci být optimistou, a proto věřím tomu, že volič v okrese Louny, Rakovník a části Kladna není totální hlupák bez mozku, který se nenechá vodit za nos od rána do večera, od narození až do smrti, jkak je to uvedeno v citaci. Tam kde chybí sebereflexe, musí nastoupit zdraví rozum voličů.

Karel Krčmarik, zastupitel Žatce

1) Karel Kříž 28/03/2013, Politická prostituce, Pravý prostor

A zase ten CHCHP

Ano, Chrám chmele a piva CZ, příspěvková organizace (CHCHP) je snad zakletá a stále se k němu vracíme. Bohužel jak jsem nedávno psala, že očekáváme optimističtější výsledek hospodaření za loňský rok, opak je pravdou. Je to jedna velká tragédie a já jen doufám, že problém se uchopí správným směrem bez toho, aby se stále prověřovalo, zjišťovalo se již zjištěné, žádala se stanoviska toho či onoho, namísto, aby byla záležitost urychleně předána orgánům činným v trestním řízení.

Jen v krátkosti připomenu některá zjištění kontrolních složek, která jistě nejsou vizitkou dobře vedené organizace. Zkreslené výsledky hospodaření, nesprávné účetnictví a skladové evidence. Nelze vyhodnotit hospodaření minipivovaru, restaurace a kuchyně. Nevhodné nastavení kontrolních mechanismů, protože nebylo analyticky účtováno. Stěžejní chybou vedení CHCHP zůstává rozsáhlý dluh vůči OSSZ ( již zaplaceno z městského rozpočtu), ZP a FÚ, tzn. za neplacení poplatků na sociálním zabezpečení a příslušné penále.

Jak jste si mohli nedávno přečíst v tisku, pokud má například podnikatelský subjekt větší dluh vůči státní správě, je pokutován a trestně stíhán. Tak by to mělo být. Náš klub KSČM v městském zastupitelstvu Žatec byl aktivní a prostřednictvím kolegy JUDr. Krčmarika několikrát podal návrh, který racionálně reagoval na danou situaci okolo CHCHP. Bohužel ani jeden z návrhů nebyl nikdy přijat. O co šlo?

5. 3. 2020 byl podán návrh na odvolání místostarosty p. Špičky, uvolněného ředitele CHCHP, který by snad z logiky věci měl být o této problematice obeznámen. Z přítomných zastupitelů byl 1 hlas pro, 6 proti, 3 zastupitelé se zdrželi, 3 nehlasovali.

21. 5. 2020 byl podán stejný návrh na odvolání p. Špičky. Tři zastupitelé byli pro, 8 proti a tři se zdrželi a 7 nehlasovalo.

25. 6. 2020 byl podán další návrh, který podporoval podání podnětu orgánům činným v trestním řízení. Osm zastupitelů bylo pro, 8 se zdrželo.

Těmto návrhům předcházela stanoviska a závěry Finančního, Kontrolního výboru a veřejnosprávních kontrol, a to vždy s výsledkem, že něco je v CHCHP špatně. Doufám, že se zastupitelé shodnou alespoň na tom, že k chybám došlo a že se musí řešit. Nyní by ale měly nastoupit orgány činné v trestním řízení a jasně určit pochybení, viníky a trest. Věřím, že tomu tak bude a město Žatec bude mít do budoucna dobře fungující organizaci, která bude zdrojem příjmů a ne pouze zdrojem kritiky a špatné pověsti.

Ivana Malířová, zastupitelka Žatce

Jak dopadlo lámání chleba z roku 2019?

Moje kolegyně v příspěvku, „Fejeton o čekání na kouzelníka“, věnovaném Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace (CHCHP), mimo jiné napsala: „budeme jenom doufat, že až dojde, jak se říká, „na lámání chleba“ z roku 2019, což se vší pravděpodobností bude až za pár měsíců, bude třeba hodnocení ještě optimističtější.“

Nic optimistického se nestalo. Jediná optimistická věc je skutečnost, že zastupující ředitel CHCHP, pan Ing. Baštřýř dal výpověď z pracovního poměru. Předběhl vedení města, které podle jeho výsledků práce, mělo dát jmenovanému výpověď. Tolik úvodem. Nyní nechám o práci zastupujícího ředitele a místostarosty Špičky, který v rámci výkonu své funkce, za chod CHCHP odpovídá, „hovořit“ část zápisu z kontroly CHCHP, provedený finančním výborem.

1. Zkreslené výsledky hospodaření z důvodů neúčtování došlých faktur do účetnictví.

2. Nevedena inventarizace účtů dle Zákona o účetnictví = nelze ověřit správnost uvedených údajů v účetnictví.

3. Neúplné, neprůkazné vedení účetnictví organizace.

4. Skladová evidence vedena v rozporu se Zákonem o účetnictví, není napojena na účetní systém.

5. Od roku 2012 je organizace „úvěrována“ státní správou, tj. závazky vůči OSSZ, ZP a FÚ, dále dodavateli (závazky po splatnosti).

6. Z předloženého účetnictví nelze vyhodnotit samostatně hospodaření minipivovaru, restaurace, kuchyně = analyticky neúčtováno (nezavedena samostatná střediska).

7. Kontrolní mechanismy nastaveny nevhodně. Při nemoci kontrolního pracovníka veřejnoprávní kontrola CHCHP neprováděna. Spolupráce Finančního odboru, organizace a kontrolních pracovníků z veřejnoprávní kontroly není vhodně nastavena.

8. Veřejnosprávní kontrola CHCHP roku 2016, 2017 z 15.10.2018 i roku 2018 z 29.3.2019 upozorňuje na velké nedostatky v dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s platnými předpisy.

9. Veřejnosprávní kontrola CHCHP roku 2016, 2017 z 15.10.2018 i roku 2018 upozorňuje na velké nedostatky ve vedení účetnictví, že účetnictví je vedeno nesprávně, neúplně, neprůkazně, nesrozumitelně a nepřehledně.

10. Veřejnosprávní kontrola CHCHP roku 2018 z 29.3.2019 upozorňuje na závazek (dluh) organizace vůči OSSZ (i jiným státním institucím) za příslušný rok 2018 i na závazky (dluhy) let předcházejících, FV cituje ze strany 7 Protokolu č.2/19: K 31.12.2018 je zůstatek účtů: 336 – sociální pojištění – 2.762.515,91 Kč z toho minulá léta 2.676.850,91 Kč. 337 – zdravotní pojištění – 628.456,00 Kč z toho minulá léta 553.519,00 Kč 342 – daň z příjmu ze závislé činnosti – 182.941,00 Kč z toho minulá léta 116.201,00 Kč.

11. Z předložených zápisů RM 2015 – 2019 není zřejmé, že by byla řešena zásadní informace kontrolních pracovníků z předložených zpráv, tj. zejména nesprávné a neúplné vedení účetnictví, dluhy organizace, apod. Již ve Zprávě o výsledku hospodaření z 06/2015 kontrolní pracovnice upozorňuje na opakované nedostatky ve skladové a účetní evidenci.

Úkolem finančního výboru není zjišťovat příčiny a hledat viníky, jeho úkolem je zjistit stav dané věci. Na příčiny, viníky a výši způsobených škod by mělo ukázat vyšetřování. Tomu, jak je níže uvedeno, se vedení města a rada brání.

Zápis Kontrolního výboru je na několika stranách. Jsem přesvědčen o tom, že popis činnosti CHCHP v této zkrácené verzi postačuje k vytvoření si obrazu o tom, jak se pan zastupující ředitel a pan místostarosta Špička o provoz CHCHP starali.

Skutečnosti v zápisu uvedené měly být jasným signálem pro vedení a radu města, k okamžitému podání oznámení orgánům činným v trestním řízení. Tomu se tak nestalo. Proč asi?

Dovětkem uvádím, že pracovnicemi městského úřadu byla provedena veřejnosprávní kontrola CHCHP. Smutné čtení. Přemíra negativních zjištění. Co Rada města? Mimo jiné rozhodla, výsledek veřejnosprávní kontroly předat k právnímu posouzení škod a identifikaci odpovědného pracovníka. Já osobně to vidím tak, že se chce rada vyhnout rozhodnutí o předání věci k vyšetřování Policii ČR, která jediná může posoudit, kdo co provedl nebo zanedbal. V konečné fázi, pokud to bude, na pořadu dne, rozhodne soud, to ovšem většina z nás ví. Starostka města, jakožto nejen senátorka určitě ví, že zákony je oprávněn vykládat pouze soud, nikdo jiný, rada tuto „pravomoc“ svěří nejmenované advokátní kanceláři.

Karel Krčmárik, zastupitel

Cosi shnilého je v království dánském

Vypůjčil jsem si slova klasika, protože mi navodila situaci okolo prodeje tzv. Dreherova pivovaru neboli Fruty. Žatečtí občané již od poloviny roku 2018 mají možnost sledovat „tanečky“ okolo tohoto prodeje, resp. nákupu nemovitostí městem Žatec za 27 milionů korun. A na tomto prodeji je opravdu něco shnilého, zvláštního, nestandardního či také pochybného, což vytváří předpoklad pro různé fámy, teorie nebo i možnou pravdu. A to nemyslím, že jsou v dané nemovitosti pouze shnilé trámy či střechy. Bohužel v době prodeje se prakticky skoro nikdo ze zastupitelů nepozastavil nad tím, že záležitost je dosti nestandardní až pochybná. Nevím, možná někteří z nich to nyní vidí v trochu jiném světle, ale bohužel pro nákup městem tenkrát hlasovala až na výjimky většina zastupitelů.

V současné době se tuto záležitost snažil rozplést nějakým způsobem Kontrolní výbor (KV) města, který došel i přes všechna ujištění starostky o průhlednosti dané operace k opačným závěrům. Rád bych občanům zjištěné závěry přiblížil a nechť si každý čtenář udělá svůj vlastní úsudek. Pro vaši informaci ještě uvádím, že hlavním smyslem ( podle tvrzení paní starostky ) koupě nemovitostí městem měl být jejich rychlý přeprodej existujícímu solventnímu kupci. Ten se rozplynul a je to již jen imaginární figurka, která snad nikdy neexistovala.

Dle závěrů Kontrolního výboru k pochybení došlo, a to v souvislosti s nabytím nemovitostí do majetku města Žatec od společnosti Retropene s.r.o. a od společnosti Žatecký pivovar s.r.o. Počátkem února 2020 sestavil KV soubor otázek adresovaných paní starostce, otázky byly doplněny 18. 2. 20 a to z důvodu nejasnosti odpovědí. Do doby konání dubnového KV, tj. do dne 29. 4. 20 a ani nikdy později nebyly následné otázky paní starostkou zodpovězeny. Asi ví proč. Ale i přesto z částečných odpovědí a z předložených dokumentů vyplynula závažná pochybení, které bych nyní čtenářům v krátkosti předložil.

Takto závažný problém, resp. bod programu zastupitelstva nebyl předložen předem, ale až tzv. „na stůl“, takže zastupitelé neměli čas si toto prostudovat. Nabízí se otázka, byl-li to záměr, aby nebyl čas a zastupitelé mohli tak po emotivní slovní eskapádě starostky rychleji zvednout ruku pro záměr koupě. Bohužel nyní to vypadá, že ruce byly zvednuty v určité časové tísni a pod vlivem osoby, která měla silný zájem prodej-koupi, z určitého důvodu realizovat. Není mi ale jasné, proč se tak spěchalo, když a) ze znaleckého posudku z roku 2011 na nemovitostí firmy Retropene byly v materiálu pro jednání zastupitelstva předloženy pouze strany 1 a 102, znalecký posudek na objekty Žateckého pivovaru předložen nebyl, b) návrh kupní smlouvy v materiálech v době inkriminovaného zastupitelstva nebyl totožný s textem smlouvy, která byla později ve skutečnosti podepsaná, c) proč se spěchalo, když kupní smlouva s f. Retropene s.r.o. byla podepsána až 9. 10. 2018 – o podepsání kupní smlouvy s Žateckým pivovarem není nic známo, d) dle slov starostky existoval v době hlasování zastupitelstva solventní kupec – asi dosti netrpělivý. Bohužel solventní kupec se v pozdější době jaksi vypařil a není známo, o koho se jednalo. Další neobjasněnou záhadou v dlouhé řadě dílčích nejasností je písemná nabídka na převod nemovitostí Žateckého pivovaru do majetku města. Koncem dubna 2020 na dotaz KV ještě žádný takový doklad neexistoval, nebyl založen ve spisech ani v tzv. Ginisu a najednou se tento doklad z ničeho nic objevil, bez podpisu a bez razítka a čehokoliv, co by nasvědčovalo, že byl přijat do spisů na MěÚ. Není také jasné, proč nebyla dopředu zastupitelům zorganizována prohlídka objektů, které se měly kupovat. Není to sice povinností, ale vždy bývalo nepsaným pravidlem umožnit těm, kteří budou rozhodovat o tak finančně náročném projektu, prohlídku daných nemovitostí. Již jen tyto skutečnosti zakládají důvody k různým spekulacím, proč bylo spěcháno na to, aby byl rychle realizován prodej nemovitosti.

Nejasností je mnoho a KV tak sumarizoval své závěry zjištěné v souvislosti s nabytím nemovitostí bývalého Dreherova pivovaru. Jedním z bodů, ze kterých vycházel KV při svém hodnocení, byl i

fakt, že paní starostka musela z e-mailové zprávy ze dne 23. 7. 18 o neexistenci zájmu solventního zájemce vědět. Není proto zcela jasné, proč nebylo svoláno zastupitelstvo a nebyla iniciována revokace usnesení č. 96/18, když se proklamovaný přeprodej neměl šanci na úspěch. Není jasné, že se najde nikdo jiný, kdo by o tyto nemovitosti projevil zájem, i když se podle paní starostky světlo v tunelu ukázalo. Údajně jsou zájemci dva. Zajímavostí je, že kupní smlouva s f. Retropene byla podepsána až 9.10.18, tedy tři měsíce po přijetí usnesení zastupitelstvem. Bohužel nyní bude muset město na své vlastní náklady zajistit objekty tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu chátrání. Další nejasností je přepracování kupních smluv, které byly předloženy zastupitelstvu a poté byly následně pozměněny. A „město“ si ani nezjistilo cenu v čase a místě obvyklou u kupovaných nemovitostí od f. Retropene.

Dle názoru KV byl v mnoha směrech porušen Jednací řád zastupitelstva. Rada města měla nejdříve koupi nemovitostí projednat a schválit do programu jednání zastupitelstva. Na daném zastupitelstvu 21. 6. 18 mělo být hlasováno o předloženém pozměňovacím návrhu žádajícím odložení sporného bodu, předsedající starostka ale o tomto hlasovat nedala a tím došlo opět k porušení Jednacího řádu.

Marnou snahu o nápravu věcí v této záležitosti bych závěrem přirovnal k rčení že „psi štěkají a karavana kráčí dál“. Protože jak je vidno, nikdo si nic nedělá z toho, že se něco udělalo špatně. Stálo to minimálně 27 milionů korun a ještě asi bude stát více. Kontrolní výbor měl snahu pojmenovat závažné pochybení, ale jeho závěry byly přijaty bez větších emocí. A nikoho to zase tak moc netrápí. Proč by trápilo…jde přece jen o 27 milionů korun z městské pokladny.

Karel Krčmarik, zastupitel Žatce

75. výročí osvobození v Žatci

V Žatci byl pořádán pietní akt Městským úřadem 8. května v dopoledních hodinách.  Bohužel u nás v Žatci byla připomínka tohoto výročí pro KSČM spojena s určitým rozčarováním, které následovalo po tom, když jsme se chtěli poklonit památce osvoboditelů na městském hřbitově.

 

Jakožto zastupitelé jsme dostali i my tři pozvánku k tomuto pietnímu aktu s upozorněním, že tento rok se bude akce konat za přísných karanténních opatření a v omezeném počtu.  Naše zastupitelka I. Malířová si 2x tuto informaci ověřovala u příslušné úřednice, které měla organizaci akce na starost.  Bylo nám doporučeno dodržovat bezpečnostní pravidla a max. počet 10 osob včetně rozestupů 2 m. Naší zastupitelkou  bylo toto odsouhlaseno s tím, že se zúčastní pouze tři naši zastupitelé.  Mnozí naši členové měli sice zájem jít na tuto akci, ale rozhodli jsme dodržovat bezpečnostní opatření a členům jsme jakožto zastupitelé doporučili jít v jiný čas a dodržet počet osob 10 a 2 m rozestupy.  Bohužel při příchodu nás tří zastupitelů  k hřbitovu, kde se akce měla konat a když jsme si již připravili věnec k položení k pomníku, nám přišla oznámit starostka města, že jsme jaksi navíc a že se nemůžeme zúčastnit pietního aktu a že prý naše zastupitelka byla o tomto informována. Byli jsme dosti překvapeni, ale nechtěli jsme se při této slavnostní chvíli dohadovat a ustoupili jsme tomuto nesmyslnému tvrzení. Pro informaci uvádím, že při jednání naší zastupitelky s příslušnou úřednicí nám nebylo sděleno, že se nemůžeme zúčastnit akce, pouze jsme byli upozorněni na dodržení určitých pravidel.  Ano, na akci byli přítomni vojáci ve větším počtu, kteří nesli „jen vybrané věnce“, zástupci MěÚ a vybraní zástupci dalších subjektů a také místní televize. Bohužel na představitele KSČM, jakožto zástupců zvolené strany ve městě již nezbylo místo.

 

Na místě jsme se tedy dohodli, že výročí uctíme po svém.  Kytici rudých karafiátů jsme položili samostatně u pomníku na Kruhovém náměstí a s ostatními našimi členy, kteří již dříve projevili zájem o uctění památky jsme se dodatečně sešli na městském hřbitově a při dodržení bezpečnostních opatření jsme položili náš věnec a někteří ještě i své květiny, které si přinesli. Takže jsme takto oslavili výročí osvobození naší vlasti samostatně jakožto KSČM. Vzhledem k tomu, že se jednalo již o naši třetí negativní zkušenost při pietním aktu v Žatci během několika let,  předběžně jsme se rozhodli, že příští rok u příležitosti výročí osvobození položíme samostatně s našimi členy a příznivci květinové dary u pomníků a nezúčastníme se pietního aktu pořádaného městem Žatec.

 

Bohužel mi ale není ale jasné, proč nám byla zaslána MěÚ pozvánka na pietní akt, my jsme telefonicky prostřednictvím naší zastupitelky souhlasili s dodržením všech omezení, informovali jsme o počtu účastníků a  za MěÚ nebyla vznesena jediná připomínka, že se nemůžeme zúčastnit a vše pak bylo jinak.  Opravdu nechápu já,  ani ostatní naši členové, proč jsme byli „vykázáni“ starostkou z pietního aktu a bylo nám řečeno, že v oficiálním zástupu k pomníku prostě nemůžeme jít a že jsem já byla telefonicky o tomto úřednicí, která akci měla na starost, informována.  Že se nemůžeme zúčastnit jsem opravdu nebyla informována.  Byli jsme připraveni dodržet všechna bezpečnostní opatření související s koronavirovou karanténou a byli bychom pochopili, kdyby nám bylo řečeno, že může jít třeba jen jeden z nás, aby se dodržel předepsaný počet osob. Ale ani to se nestalo. Nebudu ale polemizovat, proč se tak stalo.  Jakožto řádně zvolená strana ve městě jsme snad měli určité nepsané právo se pietního aktu s ostatními pozvanými subjekty ve městě zúčastnit, nebo by na druhou stranu bylo slušné nás již dopředu informovat,  ať na akci nechodíme z toho či onoho důvodu. A hlavně nám neposílat pozvánku, pokud zde nejme vítáni.

Ale takový je život a i tak se může slavit připomínka 75. výročí osvobození od fašismu.  My jsme si výročí se vší úctou připomněli, i když jinak než jsme předpokládali. A pokud jsme někde nadpočetní, podle toho se zařídíme.

 

 Ivana Malířová, zastupitelka města Žatec

Výkladní skříň

Chrám Chmele a piva měl být výkladní skříní města Žatec. Rekonstrukce objektů přispěla k vylepšení vzhledu města a díky dobrým začátkům provozu i k většímu povědomí o Žatci. Jak už to v životě firem chodí, ředitelé, vedoucí provozu, sládkové, ale i další klíčoví pracovníci se střídají. Někdy to vede k lepšímu, někdy je tomu naopak. O příspěvkové organizaci Chrám chmele a piva CZ, p.o. (CHCHP) se dle mého soudu dá konstatovat pouze jedno. Veškeré provedené změny vedly k úpadku, což se nejvíce projevilo po dosazení Ing. Ondřeje Baštýře do funkce zastupujícího ředitele. Výsledek jeho činnosti se dostavil ve velmi krátké době. Skončilo vaření dobrého piva, protože v práci, pod jakousi záminkou ze strany zaměstnavatele, skončil kvalitní sládek. Dobré pivo mělo být a zpočátku bylo tím, co CHCHP mělo reprezentovat a také reprezentovalo.

Výsledky zastupujícího pana ředitele se dostavily bohužel jen negativní. Po městě se povídá ledacos. Třeba to, že zastupující pan ředitel to dopracoval tak daleko, že na CHCHP byla uvalena exekuce. Nevěříte? Věřte. Z účtů CHCHP bylo exekuováno 430 350,-Kč. Případně se informujte u paní starostky nebo místostarosty Špičky, určitě Vám rádi odpoví. A víte, vážení občané města Žatce, proč exekuce? Zastupující ředitel Finanční správě neodváděl DPH. Jistě si pokládáte otázku, kdo měl z pohledu svého funkčního zařazení CHCHP na starosti. Nebyl a není to nikdo jiný než pan místostarosta Špička. Vypadá to, že o ničem nevěděl. On totiž neví, kolik CHCHP v současné době dluží na sociálním pojištění a na vyměřeném penále, přestože se to stalo veřejným tajemstvím. Alespoň to tedy tvrdí. Pan místostarosta Špička, jak jsem stihl poznat, o činnosti CHCHP neví nic. „Pane místostarosto, proč nejezdí výtah ve Sladovně? „Nevím, zeptám se, pana ředitele.“ „Pane místostarosto, proč nejezdí výtah ve Chmelovém majáku?“ „Nevím, zeptám se, pane ředitele.“ „Pane místostarosto, z jakých technických důvodů, je uzavřena pasáž ve Sladovně?“ „Nevím, zeptám se… “.

Abych nezapomněl, dluh na sociálním pojištění k 31.12.2019 činil přes 3 miliony korun a sankce více než 1,2 milionu korun. Zeptal jsem se, přestože CHCHP neřídím a nekontroluji. Co na to paní starostka? Vypadá to, že také neví nic a bude se muset zeptat pana místostarosty Špičky. Byl jsem nicméně paní starostkou poučen o tom, kde bych se eventuálně měl zeptat na přesnou výši dluhu k uvedenému datu. Napadá mě jedna otázka, proč se paní starostka na onom místě nezeptá sama, aby věděla, jak „dobře“ město řídí?

Ti, kteří by částku znát měli, konkrétně paní starostka Mgr. Hamousová a pan místostarosta Špička, a já věřím, že ji znají, ji ovšem drželi v tajnosti. Pokud však o výše popisovaných problémech ve skutečnosti nevěděli, je pak otázkou, zda mohou město řídit.

O skutečném stavu věci neví ani řada radních, jak jsem mohl vyčíst z výrazu jejich tváří na jednání zastupitelstva dne 5.3.2020. Neví ani o dluhu na sociálním pojištění, výši penále a o exekuci už vůbec ne.

Poté, co bude do zastupitelstva 02.04.2020 předložen materiál, který by měl okolnosti současného marasmu CHCHP objasnit, podám Vám zprávu.

Určitě se zeptám na správném místě, z jakých peněz byly závazky uhrazeny. Jsem přesvědčen, aniž bych se ptal, že to bude z městského rozpočtu. Nechme se překvapit.

 

Karel Krčmárik, zastupitel

ZAMYŠLENÍ NAD VÝKONY

Vysvětlení pojmů.

Město Žatec – majitel klubu a sponzor                                                                                                                                                                        Místostarosta Špička – manažer sportovního klubu                                                                                                                                                Chrám chmele a piva  – sportovní klub                                                                                                                                                                        Pověřený ředitel Ing. Baštýr – trenér klubu                                                                                                                                                              Personál  – hráči klubu                                                                                                                                                                                        Zastupitelstvo města – valná hromada                                                                                                                                                            Spotřebitelé –fanoušci klubu

Kolegyní Malířovou, autorkou příspěvku, „Možná přijde i kouzelník“, jsem byl inspirován k vyhotovení příspěvku, ve kterém se snažím Chrám chmele a piva přirovnat ke sportovnímu klubu, jedno zda fotbalovému či hokejovému.  Majitel sportovního klubu a sponzor v jedné osobě, přihlíží tomu, jak jeho sportovní klub podává nestandardní výkony, výkony hodné okresní soutěže, přičemž by to měly být výkony, alespoň na úrovni národní ligy.  O výsledcích pojednává shrnutí výsledků kapitánem klubu, za roky 2016, 2017, 2018, které si dovolím vzít z obsahu příspěvku kolegyně Malířové.                                                                                 

Rok 2016 byl rokem mnoha změn ve více oblastech (personální, provozní).  Obě činnosti se však rozvíjejí a věřím, že v novém roce s příchodem nových projektů dojde k razantnějšímu rozvoji.

Rok 2017 nebyl hospodářsky úspěšným rokem. Byly však učiněny opatření (nový koncept restaurace, kvalitní pivní produkce, nový šéfkuchař a vedení restaurace), které slibují vysoký rozvoj zejména doplňkové činnosti (DČ), což se začíná momentálně ukazovat. Pozitivní je růst návštěvnosti v oblasti turismu, kdy se dostáváme ve srovnání s nejslabším rokem v historii 2013 na téměř 400 % nárůst.

Rok 2018 nebyl hospodářsky úspěšným rokem. Byla však učiněna opatření (systémová i personální), která slibují restart a změnu trendu zejména v oblasti DČ, což se již začíná momentálně projevovat.                                                                                           

Nelze přehlídnout, že trenér klubu provádí tři roky po sobě v hráčské sestavě personální změny (ne snad, že by hráče nakupoval, ale kdo ví). Majitel klubu a sponzor v jedné osobě je v klidu. Příjmy majitele a sponzora klubu jsou zřejmě nevyčerpatelné. Co tomu, jak sportovní klub funguje, říká jeho manažer, který má v popisu práce dbát na jeho správný chod. Prozatím nic, na valné hromadě kritika nad špatnými výkony klubu a trenéra nezazněla. Za opravdu dobrý vtip je možné považovat výsledek klubu, kdy trenér jeho výkonnost v roce 2017 srovnává s rokem 2013. Výkonnost stoupla o závratných 400%. Fanoušci klubu musí být na výkon trenéra a klubu opravdu pyšní. Určitě by byli pyšnější, kdyby kapitán klubu, porovnal klubový výkon s prvními čtrnácti dny po slavnostním zahájení jeho činnosti, právě s oním rokem 2017. To by byl výkon vyšší alespoň o 2 541, 65%. Možná se výsledky z prvních čtrnácti dnů po zahájení provozu klubu nedochovaly, škoda.  Co jsem tím chtěl sdělit. U každého normálního majitele a sponzora klubu to v praxi vypadá úplně jinak. Vymění se trenér, někdy i manažer. Majitel klubu a sponzor v jedné osobě je jiného názoru, trenéra a manažera ve své funkci ponechává. Příkladem pro majitele klubu by měla být fotbalová Sparta Praha, kde byl trenér vyměněný v krátké době několikrát za sebou. Uvidíme, co se bude dít, jak ve svém příspěvku píše kolegyně Malířová, poté, až se bude „lámat chleba“ za rok 2019.

                                                                                                Karel Krčmárik, zastupitel

Fejeton o čekání na kouzelníka

„A možná přijde i kouzelník…“, to byla v nedávno minulé době taková hláška z jednoho zábavního pořadu, kdy se čekalo na něco a ono to nikdy nepřišlo a tak se čekalo dále. Trošku mi to navodilo představu čekání na další hospodářský výsledek jedné žatecké níže uvedené organizace.

 

Nějak se mi do ruky dostaly Zprávy o činnosti z posledních let u našeho městského stříbra – Chrámu chmele a piva. Tedy nevím, zda to lze označit za stříbro, ale tak třeba řekněme bronz.  I bronz je dobrý, leskne se, vypadá jak zlato a třeba ve sportu je bronzová medaile velice pěkná. Ale přesto, zařízení je výstavní, hezkého vnějšího vzhledu a vždy zde byla myšlenka, že bude takovým „magnetem“ pro turisty v našem krásném městě. Vysoký výtah do chmelového nebe, kterým buď nahoru vyjedete, nebo nevyjedete, orloj, který je opravdu unikát a moc jich v republice není a vedle stojí další restaurační pivovar, kde je dost plno, myslím tím hostů.  Každý si může udělat obrázek, zda vnitřek Chráme chmele a piva odpovídá vnějšku.

 

Ale zpět ke Zprávě. Je to takové zvláštní počtení plné koncovek.  Každý rok je mírně nadějný – sic někdy s určitým mráčkem drobného neúspěchu, každým rokem se ale věří v lepší výsledek než o rok dříve, hostů přibývá a pivo se vaří a točí. Nechci nic ekonomicky hodnotit, nemám na to adekvátní, jak se říká „oko“.  Vše je můj pouze laický pohled, jelikož ráda píši o tom či onom, tak prostě píši o pár řádcích na konci Zpráv, které mne zaujaly.

 

Rok 2016 byl rokem mnoha změn ve více oblastech (personální, provozní).  Obě činnosti se však rozvíjejí a věřím, že v novém roce s příchodem nových projektů dojde k razantnějšímu rozvoji.

Rok 2017 nebyl hospodářsky úspěšným rokem. Byly však učiněny opatření (nový koncept restaurace, kvalitní pivní produkce, nový šéfkuchař a vedení restaurace), které slibují vysoký rozvoj zejména doplňkové činnosti (DČ), což se začíná momentálně ukazovat. Pozitivní je růst návštěvnosti v oblasti turismu, kdy se dostáváme ve srovnání s nejslabším rokem v historii 2013 na téměř 400 % nárůst.

Rok 2018 nebyl hospodářsky úspěšným rokem. Byla však učiněna opatření (systémová i personální), která slibují restart a změnu trendu zejména v oblasti DČ, což se již začíná momentálně projevovat.

 

Tolik k profesionálnímu hodnocení hospodářských výsledků z pohledu a pera zastupujícího ředitele organizace.  Tyto řádky mne opravdu zaujaly a budeme jenom doufat, že až dojde, jak se říká, „na lámání chleba“ z roku 2019, což se vší pravděpodobností bude až za pár měsíců, bude třeba hodnocení ještě optimističtější.

 

Ivana Malířová