„Teplárna s ředitelem a s finanční zátěží“

“Teplárna s ředitelem a s finanční zátěží”, takto je nazvaný článek v Žateckém zpravodaji číslo 12, ze
dne 5. prosince 2019. “Pane redaktore”, uvedením neúplných informací lze zkreslit úplně všechno.
Citujete předsedu představenstva pana Jaroslava Hladkého, který uvedl: „ Je to další problém
minulého vedení, se kterým se musíme vypořádat“. Tím problémem, jak uvádí Žatecký zpravodaj,
bude zaplacení škody ve výši 12.0 mil. Kč bývalému dodavateli štěpky. Pan Jaroslav Hladký, možná
záměrně, možná z jiných pohnutek neuvedl, kterého předchozího vedení se problém týká. Vy sám to
neupřesňujete, přestože bylo možné se pana předsedy představenstva zeptat, které předchozí vedení
má na mysli. Ne každý, možná nikdo, se nepodívá do obchodního rejstříku, aby zjistil, které vedení
před deseti lety smlouvu na dodávku štěpky uzavřelo. Ono však ani nejde o to, kdo ji uzavřel, ale o to,
kdo ji vypověděl, protože vypovězení smlouvy je předmětem soudního sporu.
Je nutné zdůraznit, že pod pojmem “minulé vedení”, není vedení Žatecké teplárenské, a.s. (ŽT), kdy
byl předsedou představenstva Ing. Petr Šmíd. Za jeho vedení společnosti, sporná smlouva uzavřena a
ani vypovězena nebyla.
V příspěvku je opomenut fakt, že ŽT má u jistého dodavatele technologie pohledávku ze smluvní
pokuty, téměř ve stejné výši jako bude závazek z vypovězené smlouvy. Neúplné vyjádření současného
předsedy představenstva působí dojmem krytí případného neúspěchu hospodaření v letošním, či
příštím roce. Bude záležet pouze na tom, kdy ŽT z rozhodnutí soudu zaplatí, co jí bylo uloženo.

Karel Krčmárik, zastupitel

„Jednám“

Vážení čtenáři, také se domníváte, že moje hodnocení péče o některé nemovitosti v majetku města, o které se staral pan V. Martinovský, bylo neobjektivní?  Z vyjádření paní starostky vyplynulo, že pan Martinovský podal výpověď smlouvy, a to právě s ohledem na moje neobjektivní hodnocení jeho práce se kterou pečuje o jemu svěřené nemovitosti. Jsem přesvědčený, že snímky vily u Lidlu, bývalé výměníkové stanice ve Studentské ulici, bývalého Posádkového domu armády (PDA) vypovídají o hodnocení objektivním a neznalosti paní starostky, jak je o majetek pečováno.

    Jak šel čas: v šestiměsíční výpovědní lhůtě, která počala běžet 1.1.2019, Rada města pod vedením paní starostky nevypsala výběrové řízení na nového správce bytového a nebytového fondu, který pan Martinovský pro město spravoval. Jediné, co bylo ve výpovědní lhůtě realizováno, bylo ukončení „správy“ těch nemovitostí, o nichž jsem se na jednání zastupitelstva zmínil jako o zanedbaných. Správa bytového fondu pokračovala ještě po výpovědní lhůtě, tedy po měsíci červnu 2019. Smlouva již skončila a město díky nečinnosti Rady, dávalo a možná ještě na každý měsíc dává jmenovanému objednávky, jinak by se neměl kdo starat o evidenci nájmů a plnění dalších povinností s pronájmem městských bytů spojených. Na dotaz při jednání Zastupitelstva, dne 24.10.2019, proč ještě nebylo vypsané výběrové řízení na nového správce, paní starostka odpovědět nedokázala. Odbyla to pouhým konstatováním, „jednám“.  Jednala 10 měsíců. Výsledek jednání, problémové nemovitosti zůstaly na starost městu.  Předpokládám, že nejen pouze z mého pohledu, docházelo a možné ještě dochází ze strany Rady, resp. některých jejich členů k obcházení  Zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Paní starostka, která je jako senátorka v pozici zákonodárce, je jiného mínění – nic neporušujeme.  Pro objektivnost shora popsaného přikládám odkaz na internetové stránky, kde je možné sledovat průběh jednání okolo dané problematiky. Závěrem uvádím, že za přispění většiny zastupitelů, se dne 28. 11. 2019 podařilo přijmout upravené usnesení, kterým se Radě města ukládá výběrové řízení vypsat. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Karel Krčmárik, zastupitel

Žatec má i svá pozitiva

Na těchto stránkách informujeme čtenáře otevřeně o dění v Žatci, proto „Žatec otevřeně.“
Ráda bych ale porušila tradici a napsala pár svých postřehů o tom, co se mi zde poslední
dobou líbí, neboť není zde vše špatné, tzn. nejsou zde jen negativa, ale i pozitiva. Prosím
nechť mě ale čtenář omluví, že nebudu vyjmenovávat vše pozitivní – výčtem bych vás asi
nudila a hlavně bych na něco určitě zapomněla. Budu psát o tom, co mě osobně zaujalo a můj
názor zcela jistě nemusí korespondovat s tím vaším, protože každý má náhled na to či ono
jiný, takže mne prosím omluvte, pokud to budete vidět jinak.

V dosahu mého omezeného akčního rádia je několik záležitostí, které považuji za dosti
zdařilé a které jistě posunují náhled na naše město směrem tam, kde ho všichni chceme mít –
k upravenému městu s bohatou historií, kde se dobře bydlí a kde se máme čím pochlubit.
Jsem čtenář, takže mne zaujala rekonstrukce knihovny na našem hlavním náměstí. Knihovna
má pěkně upravený interier lépe přizpůsobený potřebám veřejnosti, i když venkovní plášť má
z bližšího pohledu drobnější chybičky. Ale i přesto knihovna získala svou rekonstrukcí navíc
zajímavé otevřené prostranství na hradbách, odkud je velmi pěkný výhled na spodní část
města, na tzv. Podměstí a ještě dále. Pokud píši o knihovně, kousek od ní je dominanta našeho
města – radnice. Radniční budova v této době prochází rekonstrukcí a již se jasně rýsuje její
nová podoba jak zvenčí tak i zevnitř. Již nyní začíná mít pěknou barvu a i uvnitř bude
přívětivější prostředí jak pro zaměstnance, tak i pro občany. Škoda jen, že takto pěkně se
nemohou obléci do nového hávu všechny domy na náměstí. Město ale začíná pomaloučku
ožívat, některé domy se opravují, v létě jsou zde mobilní předzahrádky a také kulturní vyžití
ve středu města navzdory některým škarohlídům je již velmi pestré. Moc se mi líbí oáza klidu
uprostřed města – Kapucínská zahrada vedle kláštera. Je zde dostatek zeleně, zajímavých
rostlin a květin, na lavičce si můžeme posedět a pozorovat i nějaký ten vodní prvek či
zvířectvo. Místo se vhodně využívá i k některým kulturním aktivitám. Škoda jen, že si
budeme muset ještě nějaký ten čas počkat na revitalizaci přilehlého Kapucínského kláštera.
Moc se mi líbí objekt tzv. Mederova domu, který dá se říci „začíná vstávat z popela.“ Jedná
se středověký gotický dům na Náměstí 5. května, ze kterého toho moc nezbylo. Nadšenci ze
Spolku Mederova domu prostřednictvím evropské dotace a dalších žateckých subjektů tento
dům zachraňují a nyní ho můžeme již částečně vidět v jeho historické podobě. Pokud
odejdeme trochu dále od centrálního náměstí, můžeme narazit také na některé nové
záležitosti. Díky cyklostezce dosti ožila jindy pustá část podél řeky Ohře směrem na
Bezděkov. Já osobně mám velkou radost, že po desítkách let budeme mít nové chodníky na
Pražské ulici v okolí hřbitova. Stížností na stav chodníků zde bylo od občanů hodně, aby ne –
chodníky nebyly desítky let opravovány a chudák chodec na nich někdy šlápl jak se říká
„vedle“ či si poškodil obuv. Ale nyní opravdu budeme mít bytelné a pohodlné chodníky a k
dobré chůzi nám již jen chybí to, aby zde automobily nejezdily tak rychle a občas chodce
nepocákaly vodou ze silnice. Velice prospěšnou věcí pro občany města je tzv. Senior taxi.
Taxislužba, kterou si může občan objednat na základě splnění určitých předpokladů a nechat
se dovézt např. k lékaři, na nákup a zpět za sníženou cenu. Služba tu již dříve byla, poté byla
zrušena a opět ve vylepšené podobě slouží občanům vyššího věku k jejich spokojenosti.
Máme tu rovněž nový sběrný dvůr za městem u teplárny. Důležité je ale to, že pokud si
někdo třeba do sběrného dvora nemůže dojet nebo má odpad, který je menšího objemu, má k
dispozici sběrové nádoby na tříděný odpad rozmístěné po městě. Nemyslím tím běžný odpad
jako je papír, sklo či plasty. Myslím odpad v podobě textilu nebo elektroodpad. Na textil je
díky dalším mimoměstským subjektům více kontejnerů, ale na elektroodpad není kontejnerů
tolik, ale jsou snad dostačující. Problémem je ale to, že tyto „červené“ kontejnery jsou dosti
poškozené vandaly a mnohdy tam nelze odpad vhodit, nebo je to problematické. V souvislosti
s tímto musím také zmínit další sběrové nádoby na tříděný odpad rozmístěné po městě, které
jsou částečně zapuštěné do země, jsou to tzv. chytré odpadkové koše. Jsou nejenom praktické
– poznají, kdy jsou plné, odpad si lisují, ale také jsou i vzhledově pěkné, s kresbou města na
stěnách.

Jak jsem v úvodu psala, pozitiv ve městě je hodně a není ani mým cílem je všechny
vyjmenovávat. Musím ale zmínit i další připravované projekty, které jsou chválihodné a
městu prospěšné a já osobně je velmi vítám, protože pokud se vše podaří, město bude mít
další pěkná zákoutí a objekty. Jsou sice zatím jenom „na papíře“, ale do budoucna se Žatec
může těšit na jejich realizaci. Z mého pohledu zajímavá revitalizace městských parků, po
které občané volají již dlouho. Parky se vylepší, doplní mobiliářem a novou zelení a hlavně
se zde bude klást důraz na vodu, které je pod určitou částí města dostatek, jenom ji dobře
rozvést a využít. Připraveny jsou projekty na rozvoj bývalé vojenské věznice, PDA, divadla a
Kapucínského kláštera. Prostory zde by pak sloužily k bydlení, kultuře, vzdělávání,
odpočinku a sdružování různých zájmových skupin. Zajímavý je nedávno představený projekt
na revitalizaci městských hradeb okolo celého středu města. Pokud by vyšla realizace
projektu, občanům se nabídnou nové pohledy na město i z města do blízkého okolí, nové
odpočinkové zóny a otevřou se nová místa na hradbách dříve nepřístupná. Líbí se mi stará tzv.
Lüdersdorfova vila vedle bývalých papíren u Lidlu. Neorenesanční vila z 2. pol. 19. st. má
svoji historii spojenou s výrobou papíru ve městě a jistě bude dobrou věcí vrátit jí její
původní vzhled a vhodně ji využít, aby sloužila občanům města.
Jak jsem již zmínila, nejsou v Žatci jen negativa, ale i pozitiva. Ano, je co zlepšovat, ale
můžeme se i z mnoha nových věcí těšit. Buďte kritičtí, ale i optimističtí. Jak se nyní říká, vše
je o penězích, ale také o lidech, kteří jsou ochotni něco dělat. V Žatci je snaha něco řešit a
změnit ve prospěch občanů. Sice se někdy také něco zcela úplně nepovede, ale dobrých věcí
je tu spousta a já jsem za ně ráda, protože se tak naše město stane o další kousek lepším a
přívětivějším pro své obyvatele i návštěvníky.

Ivana Malířová, zastupitelka Žatce 

 

Libočanská branka

Dovolím si Vám položit otázku, na kterou si odpovězte sami. Jak jste spokojeni s opravou Libočanské branky (dále jen „branka“), kterou měla nebo možná ještě má ve správě RK pana Martinovského. Oprava byla prováděna někdy od 10. do 12. měsíce roku 2018.  Kvalita provedeného díla, nejen podle mého názoru, hrozná. Rovněž v této věci připojujeme fotografie.  Až po kritice na jednání zastupitelstva byla provedena reklamace a částečná oprava. Paní starostku jsem na jednání zastupitelstva požádal, aby, až bude mít čas, šla zhodnotit výsledek díla v hodnotě okolo 500 000,-Kč. Na dalším jednání zastupitelstva na otázku, jak se ji oprava branky líbila, zazněla odpověď, nejsem stavař. Když půjdete Libočanskou brankou směrem do Podměstí, nebude od věci si u východu z branky všimnout opadávající omítky. Vím, že všichni, kdo tam půjdou nebudou stavaři, jsem přesvědčený, že i osoby bez stavařského vzdělání poznají, že se jedná o nekvalitně provedenou práci.   To vše, co je shora napsané, je možné slyšet a vidět na www stránkách města, kde jsou zveřejněny audionahrávky a videozáznamy z jednání zastupitelstva. Dovoluji si přiložit pár snímků pro ty, co Libočanskou brankou nechodí.

Závady na přiložených fotografiích 1-4 odstraněny po kritice na zastupitelstvu. Stav na fotografiích 5-7 k datu 21.11.2019.

Karel Krčmarik, zastupitel

bývalý Dreherův pivovar Žatec

Solventní kupec není.

Kolem dokola, paní starostkou slibovaný solventní kupec nemovitostí bývalé Fruty, není. 26.7 mil. Kč z městského účtu je pryč. Pravda, máme zchátralé budovy a nevíme co s nimi. Peníze na nákladnou opravu město nemá. Podle nedávného vyjádření paní starostky, by to měla zachránit dotace. Pokud by se snad čtenáři domnívali, že město koupilo celý areál bývalé Fruty, není tomu tak. „Novodobé“ stavby jsou ve vlastnictví jiných osob. Město vlastní pouze stavby bývalého Dreherova exportního pivovaru. Co je na celém případu zajímavé, že se paní starostka u České spořitelny a.s., nezajímala o důvody, proč město po 26.06.2018 neobdrželo finální rozhodnutí, jak bylo slibováno.

Parcely, které byly součástí koupě Fruty, mají podle paní starostky „přidanou hodnotu“ a „rozvojový potenciál“. Co tím paní starostka mínila? Mínila tím, že pozemky lze využít pro výstavbu na bydlení. Podstatnou otázkou je, kdo onu „přidanou hodnotu“ či „rozvojový potenciál“ využije. Přeji si, aby město „přidanou hodnotu“, či „rozvojový potenciál“, nevyužilo. Důvod mého přání vysvětlím později. Město koupí Fruty získalo cca. 8.7 ha. pozemků. Bylo uvažováno tak, že město onomu významnému a solventnímu investorovi prodá pouze zchátralé stavby a pozemky pod nimi. A 8.7 ha. zůstane v majetku města za účelem přípravy parcel k výstavbě.

Jedním z proklamovaných důvodů, proč město musí zajišťovat rozvoj bydlení investicemi do sítí a komunikací, byl nárůst obyvatel. S nárůstem obyvatel hlášených k pobytu ve městě, souvisí větší příjem financí do rozpočtu města. Jak to ve skutečnosti s nárůstem obyvatel je? V roce 2006 bylo v evidenci obyvatel vedeno 19 431. Město do sítí na Kamenném vršku investovalo nemalé finanční prostředky, prodejem parcel se městu nevrátily. Podstatné je však to, že k 31.12.2018 poklesl stav evidovaných obyvatel města na 18 878. Nejedná se o žádný nárůst, naopak o úbytek 553 evidenčně vedených obyvatel.

Karel Krčmárik, zastupitel

bývalý Dreherův pivovar Žatec

„Realitní kancelář – město Žatec s.r.o.“

Čím jiným je koupě nemovitostí bývalého Dreherova exportního pivovaru? Ničím jiným, než-li obchodem, který je v novodobých dějinách města Žatec zřejmě ojedinělý. Příspěvek byl zveřejněn v Žateckém zpravodaji, protože je koupě provázena určitými nejasnostmi, považuji za důležité jeho širší publikování.

Zn. Vykupujeme nemovitosti, platíme rychle.

   Stávalo se, stává se a stávat se bude, že je někdy nutné v zastupitelstvu projednat materiál, který nesnese odkladu, a proto je zastupitelům předložen v den jednání, tzv. “na stůl.”

   Dne 21. 6. 2018 jsme na stůl dostali materiál o 32 stranách, který pojednával o koupi objektů bývalé Fruty. Kupujícím objektů bylo město. Co na tom, že nebyla náležitě připravena kupní smlouva, vždyť kupní cena byla pouhých 26,7 mil. Kč. Co na tom, že areál je v horším stavebně technickém stavu a většina výrobního zařízení je nefunkční. Musíme to projednat nyní, současný majitel počká pouze týden. A když projednat, tak jedině s kladným výsledkem. Jedenáct zastupitelů pro koupi ruku zvedlo.

   Určitě si pokládáte otázku, co s objekty bude město dělat? “Odpovídám, nic.”  Město je pouhým překupníkem. I kdyby nebylo pouhým překupníkem, odpovědi na záměr využití objektů se nikdo zřejmě nedočká. Peníze na tak nákladnou opravu město ani nemá. Pokud si dobře vzpomínám,  oprava by měla stát, střízlivým odhadem, minimálně 500 mil. Kč. 

   Paní starostka, jak neustále opakuje, ví o solventním investorovi. Jméno však nezná. Údajně za něho jedná Investiční oddělení České spořitelny, a.s.  Bude prý platit v hotovosti, nepotřebuje úvěr, a to ani na rekonstrukci.  “Investor má vynikající podnikatelský záměr, nejsem kompetentní jej zveřejňovat,”  řekla paní starostka.

   Z projevu paní starostky na jednání zastupitelstva dne 21. 6. 2018 zazněla informace, že „ …představenstvo společnosti, poměrně významné a finančně silné, bude zasedat příští týden, pravděpodobně v úterý. V úterý v podvečer dostaneme finální rozhodnutí.“  Ve středu se rozjede další kolečko.  Město začne připravovat smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Nevím,  kolik již uplynulo týdnů, žádná smlouva prozatím nebyla zastupitelům předložena. Možná ani Rada o ničem neví, výjimkou snad bude paní starostka, která však nesmí nic odhalit – prozradit.

   Dovolím si uvést dvě závažné skutečnosti.

   První závažná skutečnost. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by obce mohly prodat cokoliv, předem určenému zájemci. V Žatci možná přišli na to, jak to udělat. Obec má za povinnost svůj záměr o prodeji vždy zveřejnit, minimálně na 15 dnů. Výjimka z této zákonné povinnosti není. Proto je divné, jak paní starostka může neustále opakovat, že je na koupi zajištěn solventní investor.

   Druhou závažnou skutečností je to, že Rada nezajistila před jednáním o koupi zastupitelům prohlídku kupovaných objektů. Možná některý ze souhlasně  hlasujících zastupitelů, který o připravované koupi objektů věděl, provedl prohlídku z vlastní iniciativy. Možná. Ti zastupitelé, co objekty neviděli a hlasovali pro, se takto určitě nechovají, pokud jde o jejich  soukromý obchod. Vše si dokonale prohlédnou. Zejména pak dům, pozemek, byt. Když to přeženu, důkladně si před koupí prohlédnou i králíkárnu, a to ze všech šesti stran, aby měli jistotu, že na králíky nebude střechou pršet.

   Dnes zřejmě nikdo neví, jak to se solventním investorem je. Podle vyjádření paní starostky se v USA čeká na schválení „balíčku“. Jakého, nebylo upřesněno. Snad ne balíčku finančního na investici v ČR. Vždyť to má být investor bonitní a podle vyjádření Investičního oddělení České spořitelny, a.s. a řečeno slovy paní starostky, nebude úvěr potřebovat.

   Za dobu svého působení ve funkci zastupitele jsem se naučil být v některých případech podezíravý, je tomu tak i v případě koupě bývalé Fruty. Součástí koupě je více jak 8 hektarů pozemků, které lze využít k bytové výstavbě. Nebyl toto hlavní záměr pro koupi, aby „jiný skrytý“ investor koupil právě tyto pozemky a městu zbudou chátrající objekty?

   Závěrem musím uznat, že režie v podání paní starostky o projednání koupě objektů byla brilantní.

https://www.youtube.com/watch?v=SgakxQAtoW4

    Tímto příspěvkem informace o koupi bývalého Dreherova exportního pivovaru nekončí.

Foto níže: Ivana Malířová

                                                                                                                                                 Karel Krčmárik, zastupitel

zatecotevrene.cz

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás si zajisté vzpomenou na webové stránky s názvem „Žatec otevřeně“, které byly provozovány v letech 2010 – 2014. Smyslem těchto stránek bylo podávání informací o dění ve městě, zejména pak o způsobu řízení města Žatec. Samozřejmě, že se v obsahu článků neobjevovaly informace o slavnostním stříhání pásek, či fota z různých projevů vedoucích představitelů města při příležitosti oslav. Obsah článků byl zaměřený na věci, které není možné si přečíst v městském periodiku nebo v tiskovinách vedení městu nakloněných. Autory článků byli jak zastupitelé nespokojení s tím či oním, tak i občané, kteří chtěli vyjádřit svůj kritický názor.

I když se říká, že opakovaně do stejné řeky nevstoupíš, rozhodli jsme se do stejné řeky vstoupit. V měsíci listopadu 2019 opětovně zřizujeme webové stránky pod stejným názvem, jak tomu bylo před lety. Důvodů je několik. Rádi bychom čtenářům přiblížili třeba i trochu jiný pohled s kritickým akcentem, jiným než je v oficiálním městském periodiku.  Další důvod spočívá v tom, že zastupitelé za KSČM nemají možnost se vyjadřovat k věcem, které jsou pouze v kompetenci Rady města. Z našeho pohledu nejsou vždy prosazovány, či řešeny věci, které by městu zcela prospívaly. A v neposlední řadě bychom rádi nasměrovali náš pohled na péči o majetek ve vlastnictví města a rovněž na kontrolní mechanismy.

Zajisté si kladete otázku, proč nejsme konkrétní. Konkrétně se budeme vyjadřovat v jednotlivých příspěvcích, přičemž některé z nich budou provázeny fotografiemi. Fotografie budou dokumentovat to, že obsah článků není snůška pomluv, výmyslů, či čehokoliv jiného.

Nejsme samozřejmě ti, kteří se o sobě domnívají, že jsou neomylní.  Jak se říká, jsme jen lidé. Ale budeme se snažit představit Vám své názory na městské záležitosti. Pochopitelně, každý může mít na stejnou věc jiný pohled, přesto jsme se rozhodli nedělat webové stránky diskuzní. Každý z občanů má právo se účastnit jednání zastupitelstva, pokládat otázky členům vedení města i jednotlivým zastupitelům. Na městských stránkách máte rovněž kontakty jak na zastupitele, tak i vedení města.

   Budeme doufat, že informace přispěvateli zveřejňované, budou podnětem pro větší zájem občanů města o dění v Žatci, způsob vedení úřadu a řešení každodenních problémů.

Za počáteční přispěvatele
Karel Krčmárik, Ivana Malířová, Petr Kubeš