„Co se vleče, neuteče“

Co se vleče, neuteče. Tímto příslovím se bezpochyby řídí Městská rada při řešení otázky, kdo a jakou peněžní částku zaplatí za schodky, penále, pokuty a úroky z prodlení vzniklé při pochybném vedení a hospodaření v Chrámu chmele a piva CZ, p.o. (CHCHP). Radní a ani nikdo jiný neřeší škody, jak z jednotlivých usnesení plyne, které byly způsobeny zanedbáním péče o Klášterní zahradu, neřeší ani škody následné, které byly způsobeny nutností revize účetnictví, zadáním právního posouzení odpovědnosti za škody.

   „Rychlost“ rady s jakou řeší ne-hospodaření CHCHP odpovídají radou přijatá usnesení. Ze sledu jednání rady, snad je mám všechny, je vidět, že první, nic neřešící usnesení bylo přijato 24.06.2020 a poslední nic neřešící usnesení dne 28.06.2021.

Usnesení rady 623/20 ze dne 24.06.2020                                                                                                                       

„Rada města Žatce ukládá řediteli příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piva CZ,

příspěvková organizace ve spolupráci s právníkem a místostarostou města p. Jaroslavem

Špičkou jednat s odpovědnými osobami o náhradě škody“.

                                                                                                         Termín pro splnění 30.09.2020

Za splnění usnesení odpovídal současný pověřený ředidel, ne tedy pan Špička, který má ve své funkční náplni řízení CHCHP.

Přestože usnesení splněno nebylo, je vypuštěno ze sledování jakožto usnesení splněné.

 

Usnesení rady 63/21 ze dne 25.01.2021 Náhrada škody fyzické osoby                                                                                                                Rada města Žatce projednala a bere na vědomí vyjádření fyzické osoby ve věci vzniklé škody v příspěvkové organizaci Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace, konstatované v protokolu o veřejnosprávní kontrole č. 4/20 ze dne 24.06.2020 a ukládá internímu auditu a právníkovi města předložit radě města podklady pro stanovení míry odpovědnosti fyzické osoby za vzniklou škodu.             

T:1.3.2021
O: p. HÁNOVÁ, HORNÁTOVÁ                                                                                     

Usnesení 160/21 ze dne 01.03.2021 Určení náhrady škody

Rada města Žatce bere na vědomí informaci o určení náhrady škody a ukládá místostarostovi Jaroslavu Špičkovi, pověřenému řediteli PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace Ing. Karlu Havelkovi, MSc.,  právníkovi města JUDr. Aleně Hornátové, auditorce Bc. Hedvice Hánové, MPA a vedoucí Finančního odboru Ing. Renatě Sedlákové, MPA projednat s fyzickou osobou uznání výše škody způsobené PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace a způsob úhrady této škody, a to:

 1. a) škoda ve výši 038, 40 Kč z titulu nákladů uhrazených právnímu zástupci společnosti El-Vy spol. s r.o. za pozdní uhrazení faktury FP 1900956 ze dne 20.03.2019, b) škoda ve výši 50.792,00 Kč z titulu smluvní pokuty (20.000,00 Kč) a nákladů vymáhání před podáním žaloby (5.000,00 Kč) a nákladů soudního řízení dle EPR vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1 (25.792,00 Kč) za prodlení se zaplacením faktur FP 19011052, FP 19011053, FP 1800342, vše na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci s Moneta Money Bank,
  c) škoda ve výši celkem 66.094,21 Kč z titulu uhrazených smluvních pokut, úroků z prodlení, penále z prodlení,
  d) škoda ve výši 170.136,53 Kč z titulu ve výši neprominuté části vyměřeného penále za pozdní úhrady pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
  T: 12.3.2021
  O: p.ŠPIČKA
  Vlastní poznámka: Rada města ve výčtu škod opomněla na již vyčíslené penále za opožděné proplácení faktur dodavatelům a na sledování toho, v jaké výši bude účtováno penále za opožděné proplacení faktur v hodnotě 862.346,-Kč.

Usnesení Rady 561/21 ze dne 28.06.2021 Náhrada škody-informace                                                                                                  Rada města Žatce bere na vědomí Stanovisko k odpovědnosti za škodu způsobenou ředitelem Chrámu chmele a piva CZ, příspěvková organizace ze dne 16.06.2021, zpracované Advokátní kanceláří Těmín, s.r.o.                                                                                                                                              

T: 28.6.2021                                                                                                                                                                                                                     O:p.SCHELLOVÁ

Usnesení Rady 562/21 ze dne 28.06.2021 Výzva k uznání dluhu                                                                                                                    Rada města Žatce ukládá právníkovi města vyzvat fyzickou osobu k uznání dluhu a jeho úhradě.                                                                                                                                                         

T: 15.7.2021                                                                                                                                                                                                                                       O: p.SCHELLOVÁ

Zajímavá je skutečnost, že Rada po roce nerozhodla o tom, kdo a kolik zaplatí. Ze žádného usnesení to nevyplývá, že by tomu tak bylo. Jasným příkladem přístupu k řešení nepořádků v CHCHP je usnesení Rady číslo 562/21 ze dne 28.06.2021, kdy je právníkovi města uloženo vyzvat fyzickou osobu k uznání duhu. Neměla by výzvu učinit paní starostka nebo pan místostarosta Špička?  Domnívám se, že někteří členové Rady se bojí rozhodnout a zvednou ruku proto, aby bývalý zastupující ředitel zaplatil veškeré způsobené škody. Je dost možné, že by mohl povídat a na světlo světa by se mohly dostat informace o které není co stát.

Karel Krčmárik, zastupitel