Cosi shnilého je v království dánském

Vypůjčil jsem si slova klasika, protože mi navodila situaci okolo prodeje tzv. Dreherova pivovaru neboli Fruty. Žatečtí občané již od poloviny roku 2018 mají možnost sledovat „tanečky“ okolo tohoto prodeje, resp. nákupu nemovitostí městem Žatec za 27 milionů korun. A na tomto prodeji je opravdu něco shnilého, zvláštního, nestandardního či také pochybného, což vytváří předpoklad pro různé fámy, teorie nebo i možnou pravdu. A to nemyslím, že jsou v dané nemovitosti pouze shnilé trámy či střechy. Bohužel v době prodeje se prakticky skoro nikdo ze zastupitelů nepozastavil nad tím, že záležitost je dosti nestandardní až pochybná. Nevím, možná někteří z nich to nyní vidí v trochu jiném světle, ale bohužel pro nákup městem tenkrát hlasovala až na výjimky většina zastupitelů.

V současné době se tuto záležitost snažil rozplést nějakým způsobem Kontrolní výbor (KV) města, který došel i přes všechna ujištění starostky o průhlednosti dané operace k opačným závěrům. Rád bych občanům zjištěné závěry přiblížil a nechť si každý čtenář udělá svůj vlastní úsudek. Pro vaši informaci ještě uvádím, že hlavním smyslem ( podle tvrzení paní starostky ) koupě nemovitostí městem měl být jejich rychlý přeprodej existujícímu solventnímu kupci. Ten se rozplynul a je to již jen imaginární figurka, která snad nikdy neexistovala.

Dle závěrů Kontrolního výboru k pochybení došlo, a to v souvislosti s nabytím nemovitostí do majetku města Žatec od společnosti Retropene s.r.o. a od společnosti Žatecký pivovar s.r.o. Počátkem února 2020 sestavil KV soubor otázek adresovaných paní starostce, otázky byly doplněny 18. 2. 20 a to z důvodu nejasnosti odpovědí. Do doby konání dubnového KV, tj. do dne 29. 4. 20 a ani nikdy později nebyly následné otázky paní starostkou zodpovězeny. Asi ví proč. Ale i přesto z částečných odpovědí a z předložených dokumentů vyplynula závažná pochybení, které bych nyní čtenářům v krátkosti předložil.

Takto závažný problém, resp. bod programu zastupitelstva nebyl předložen předem, ale až tzv. „na stůl“, takže zastupitelé neměli čas si toto prostudovat. Nabízí se otázka, byl-li to záměr, aby nebyl čas a zastupitelé mohli tak po emotivní slovní eskapádě starostky rychleji zvednout ruku pro záměr koupě. Bohužel nyní to vypadá, že ruce byly zvednuty v určité časové tísni a pod vlivem osoby, která měla silný zájem prodej-koupi, z určitého důvodu realizovat. Není mi ale jasné, proč se tak spěchalo, když a) ze znaleckého posudku z roku 2011 na nemovitostí firmy Retropene byly v materiálu pro jednání zastupitelstva předloženy pouze strany 1 a 102, znalecký posudek na objekty Žateckého pivovaru předložen nebyl, b) návrh kupní smlouvy v materiálech v době inkriminovaného zastupitelstva nebyl totožný s textem smlouvy, která byla později ve skutečnosti podepsaná, c) proč se spěchalo, když kupní smlouva s f. Retropene s.r.o. byla podepsána až 9. 10. 2018 – o podepsání kupní smlouvy s Žateckým pivovarem není nic známo, d) dle slov starostky existoval v době hlasování zastupitelstva solventní kupec – asi dosti netrpělivý. Bohužel solventní kupec se v pozdější době jaksi vypařil a není známo, o koho se jednalo. Další neobjasněnou záhadou v dlouhé řadě dílčích nejasností je písemná nabídka na převod nemovitostí Žateckého pivovaru do majetku města. Koncem dubna 2020 na dotaz KV ještě žádný takový doklad neexistoval, nebyl založen ve spisech ani v tzv. Ginisu a najednou se tento doklad z ničeho nic objevil, bez podpisu a bez razítka a čehokoliv, co by nasvědčovalo, že byl přijat do spisů na MěÚ. Není také jasné, proč nebyla dopředu zastupitelům zorganizována prohlídka objektů, které se měly kupovat. Není to sice povinností, ale vždy bývalo nepsaným pravidlem umožnit těm, kteří budou rozhodovat o tak finančně náročném projektu, prohlídku daných nemovitostí. Již jen tyto skutečnosti zakládají důvody k různým spekulacím, proč bylo spěcháno na to, aby byl rychle realizován prodej nemovitosti.

Nejasností je mnoho a KV tak sumarizoval své závěry zjištěné v souvislosti s nabytím nemovitostí bývalého Dreherova pivovaru. Jedním z bodů, ze kterých vycházel KV při svém hodnocení, byl i

fakt, že paní starostka musela z e-mailové zprávy ze dne 23. 7. 18 o neexistenci zájmu solventního zájemce vědět. Není proto zcela jasné, proč nebylo svoláno zastupitelstvo a nebyla iniciována revokace usnesení č. 96/18, když se proklamovaný přeprodej neměl šanci na úspěch. Není jasné, že se najde nikdo jiný, kdo by o tyto nemovitosti projevil zájem, i když se podle paní starostky světlo v tunelu ukázalo. Údajně jsou zájemci dva. Zajímavostí je, že kupní smlouva s f. Retropene byla podepsána až 9.10.18, tedy tři měsíce po přijetí usnesení zastupitelstvem. Bohužel nyní bude muset město na své vlastní náklady zajistit objekty tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu chátrání. Další nejasností je přepracování kupních smluv, které byly předloženy zastupitelstvu a poté byly následně pozměněny. A „město“ si ani nezjistilo cenu v čase a místě obvyklou u kupovaných nemovitostí od f. Retropene.

Dle názoru KV byl v mnoha směrech porušen Jednací řád zastupitelstva. Rada města měla nejdříve koupi nemovitostí projednat a schválit do programu jednání zastupitelstva. Na daném zastupitelstvu 21. 6. 18 mělo být hlasováno o předloženém pozměňovacím návrhu žádajícím odložení sporného bodu, předsedající starostka ale o tomto hlasovat nedala a tím došlo opět k porušení Jednacího řádu.

Marnou snahu o nápravu věcí v této záležitosti bych závěrem přirovnal k rčení že „psi štěkají a karavana kráčí dál“. Protože jak je vidno, nikdo si nic nedělá z toho, že se něco udělalo špatně. Stálo to minimálně 27 milionů korun a ještě asi bude stát více. Kontrolní výbor měl snahu pojmenovat závažné pochybení, ale jeho závěry byly přijaty bez větších emocí. A nikoho to zase tak moc netrápí. Proč by trápilo…jde přece jen o 27 milionů korun z městské pokladny.

Karel Krčmarik, zastupitel Žatce