Jak dopadlo lámání chleba z roku 2019?

Moje kolegyně v příspěvku, „Fejeton o čekání na kouzelníka“, věnovaném Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace (CHCHP), mimo jiné napsala: „budeme jenom doufat, že až dojde, jak se říká, „na lámání chleba“ z roku 2019, což se vší pravděpodobností bude až za pár měsíců, bude třeba hodnocení ještě optimističtější.“

Nic optimistického se nestalo. Jediná optimistická věc je skutečnost, že zastupující ředitel CHCHP, pan Ing. Baštřýř dal výpověď z pracovního poměru. Předběhl vedení města, které podle jeho výsledků práce, mělo dát jmenovanému výpověď. Tolik úvodem. Nyní nechám o práci zastupujícího ředitele a místostarosty Špičky, který v rámci výkonu své funkce, za chod CHCHP odpovídá, „hovořit“ část zápisu z kontroly CHCHP, provedený finančním výborem.

1. Zkreslené výsledky hospodaření z důvodů neúčtování došlých faktur do účetnictví.

2. Nevedena inventarizace účtů dle Zákona o účetnictví = nelze ověřit správnost uvedených údajů v účetnictví.

3. Neúplné, neprůkazné vedení účetnictví organizace.

4. Skladová evidence vedena v rozporu se Zákonem o účetnictví, není napojena na účetní systém.

5. Od roku 2012 je organizace „úvěrována“ státní správou, tj. závazky vůči OSSZ, ZP a FÚ, dále dodavateli (závazky po splatnosti).

6. Z předloženého účetnictví nelze vyhodnotit samostatně hospodaření minipivovaru, restaurace, kuchyně = analyticky neúčtováno (nezavedena samostatná střediska).

7. Kontrolní mechanismy nastaveny nevhodně. Při nemoci kontrolního pracovníka veřejnoprávní kontrola CHCHP neprováděna. Spolupráce Finančního odboru, organizace a kontrolních pracovníků z veřejnoprávní kontroly není vhodně nastavena.

8. Veřejnosprávní kontrola CHCHP roku 2016, 2017 z 15.10.2018 i roku 2018 z 29.3.2019 upozorňuje na velké nedostatky v dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s platnými předpisy.

9. Veřejnosprávní kontrola CHCHP roku 2016, 2017 z 15.10.2018 i roku 2018 upozorňuje na velké nedostatky ve vedení účetnictví, že účetnictví je vedeno nesprávně, neúplně, neprůkazně, nesrozumitelně a nepřehledně.

10. Veřejnosprávní kontrola CHCHP roku 2018 z 29.3.2019 upozorňuje na závazek (dluh) organizace vůči OSSZ (i jiným státním institucím) za příslušný rok 2018 i na závazky (dluhy) let předcházejících, FV cituje ze strany 7 Protokolu č.2/19: K 31.12.2018 je zůstatek účtů: 336 – sociální pojištění – 2.762.515,91 Kč z toho minulá léta 2.676.850,91 Kč. 337 – zdravotní pojištění – 628.456,00 Kč z toho minulá léta 553.519,00 Kč 342 – daň z příjmu ze závislé činnosti – 182.941,00 Kč z toho minulá léta 116.201,00 Kč.

11. Z předložených zápisů RM 2015 – 2019 není zřejmé, že by byla řešena zásadní informace kontrolních pracovníků z předložených zpráv, tj. zejména nesprávné a neúplné vedení účetnictví, dluhy organizace, apod. Již ve Zprávě o výsledku hospodaření z 06/2015 kontrolní pracovnice upozorňuje na opakované nedostatky ve skladové a účetní evidenci.

Úkolem finančního výboru není zjišťovat příčiny a hledat viníky, jeho úkolem je zjistit stav dané věci. Na příčiny, viníky a výši způsobených škod by mělo ukázat vyšetřování. Tomu, jak je níže uvedeno, se vedení města a rada brání.

Zápis Kontrolního výboru je na několika stranách. Jsem přesvědčen o tom, že popis činnosti CHCHP v této zkrácené verzi postačuje k vytvoření si obrazu o tom, jak se pan zastupující ředitel a pan místostarosta Špička o provoz CHCHP starali.

Skutečnosti v zápisu uvedené měly být jasným signálem pro vedení a radu města, k okamžitému podání oznámení orgánům činným v trestním řízení. Tomu se tak nestalo. Proč asi?

Dovětkem uvádím, že pracovnicemi městského úřadu byla provedena veřejnosprávní kontrola CHCHP. Smutné čtení. Přemíra negativních zjištění. Co Rada města? Mimo jiné rozhodla, výsledek veřejnosprávní kontroly předat k právnímu posouzení škod a identifikaci odpovědného pracovníka. Já osobně to vidím tak, že se chce rada vyhnout rozhodnutí o předání věci k vyšetřování Policii ČR, která jediná může posoudit, kdo co provedl nebo zanedbal. V konečné fázi, pokud to bude, na pořadu dne, rozhodne soud, to ovšem většina z nás ví. Starostka města, jakožto nejen senátorka určitě ví, že zákony je oprávněn vykládat pouze soud, nikdo jiný, rada tuto „pravomoc“ svěří nejmenované advokátní kanceláři.

Karel Krčmárik, zastupitel