Zákon nezákon, vyrábíme dál

Pokusil jsem problematiku HP-Pelzer nastínit na lednovém jednání Zastupitelstva, a to z toho důvodu, že jmenovaná společnost, jak jsem řekl, se v Žatci chová jako ve své kolonii, jinými slovy také řečeno, chová se a počíná si, jako na dobitém území. Nevěříte? Bezprecedentním porušením právních norem a slušnosti, je postavení částí haly na cizích pozemcích, jednak na pozemku města Žatec, kdy z parcely vedené jako ostatní komunikace pč. 2716/2 si společnost nechala oddělit 53 m2 a dále na pozemku v majetku Správy železnic, státní organizace, kdy si z cizího pozemku nechala oddělit 14 m2 pozemku.

Nedodržuje právní předpisy České republiky, nerespektuje vydaná rozhodnutí Stavebního úřadu a nadále provozuje výrobní zařízení v nepovolených stavbách. Nepomáhají udělené pokuty, nevím, zda jsou zaplacené, úřad to nesmí sdělit. Při provedené kontrole 12.08.2019 bylo zjištěno, že v hale DOA probíhá nepovolená výroba ze skelných vláken. V dané věci společnost nepředložila projekt ochrany a s tím souvisejí zásady ochrany zdraví pracujících. Možná je to již napravené, nevím. Zahájení výroby bez patřičných povolení je dalším důkazem ignorance právních předpisů ČR. Jak je ze zprávy hygienické stanice zřejmé, tak společnost nezůstává své pověsti nic dlužna.

To, že společnost nerespektuje rozhodnutí správních orgánů, veřejný ochránce práv hodnotí jako trvající správní delikt a v tomto duchu by mělo být proti společnosti zakročeno. Ve snaze napomoci danou situaci řešit schválilo lednové jednání Zastupitelstva tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo město Žatce ukládá Radě města Žatce, aby byl ve spolupráci se Stavebním a vyvlastňovacím úřadem posouzen stav zahájených správních řízení a rozhodnout, zda je v daném stupni řízení možné podat žalobu, popřípadě jaké je potřeba v řízení udělat kroky, aby na společnost HP-Pelzer s.r.o., IČ 40524604, sídlo Pod Kyjovem 349/18, Radčice, 322 00 Plzeň, mohla být podána žaloba na odstranění staveb v obci a katastrálním území Žatec, které byly postaveny bez stavebního povolení a na zákaz užívání staveb, které jsou užívány v rozporu s povoleným užíváním. Stav posouzení přeložit na nejbližším jednání zastupitelstva města Žatec. Odpovídá: starostka

Jak to dopadlo? Přestože nejbližší zasedání Zastupitelstva bylo téměř po třech měsících (28.04.2021), paní starostka plnění usnesení nezajistila. Podle jejích slov usnesení Zastupitelstva ctí, o svém tvrzení však nepřesvědčila. Otázkou je, zda má zájem paní starostka, dlouhotrvající problém okolo HP-Pelzer, řešit.

Závěrem si dovolím ještě jeden exkurz do zprávy veřejného ochránce práv ze dne 29.09.2020. Bylo doporučeno, aby Stavební úřad zvážil, zda by nabylo namístě zabývat se jednáním firmy v rovině trestněprávní, protože „Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat“. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Pokud by se Stavební úřad zabýval myšlenkou řešení problematiky v rovině trestněprávní, jistě by se o tom paní starostka nebo vedoucí Stavebního odboru na jednání zastupitelstva dne 21.01.2021 zmínili, protože jedním z bodů jednání bylo, „Posouzení stavu správních řízení“ ze kterého vzešlo shora uvedené usnesení.

Město prostřednictvím jeho vedení není řadu roků schopné napravit poměry v HP-Pelzer, které zde panují v neprospěch občanů a města samotného. Je podle mého přesvědčení namístě poděkovat VPN z.s. a občanům v blízkosti areálu firmy bydlícím, protože jsou to oni, kdo ve svém volném čase se snaží napravit to, co má napravovat město a orgány státní správy.

Karel Krčmárik